مزدوران دیکتاتوری اسلامی

تصویر چهره: FaceImage
تصویر1 : Image
کد:
1086
نام:
امیر حسن - (ویرایش توسط کاربر) 
نام خانوادگی:
امامقلی - (ویرایش توسط کاربر) 
لغب:
امیر تهرانی -(ویرایش توسط کاربر) 
سمت اداری:
عضو فعال بسیج - عضو انصار حزب الله تهران -(ویرایش توسط کاربر) 
آدرس محل کار:

      
آدرس خانه:
مهر شهر کرج -(ویرایش توسط کاربر) 
آدرسهای دیگر:

      
تلفن همراه:
09128098486(ویرایش توسط کاربر) 
تلفن خانه:
02613210216(ویرایش توسط کاربر) 
تلفنهای دیگر:

      
تاریخ تولد:

      
محل تولد:

      
توضیحات:
از افراد لباس شخصی
تاریخ مرگ:

      
اتهامات:

      
بیوگرافی:

      
لینکس:

      
تاریخ آخرین ویرایش:
Feb/1/2013
فرم ویرایش