تصویر چهره: FaceImage
کد:
1081
نام:
فردین
نام خانوادگی:
تقی زاده
لغب:

      
سمت اداری:
رابط وزارت اطلاعات با وزارت کشور
آدرس محل کار:

      
آدرس خانه:

      
آدرسهای دیگر:

      
تلفن همراه:
09192247339
تلفن خانه:

      
تلفنهای دیگر:

      
تاریخ تولد:

      
محل تولد:

      
توضیحات:
رابط وزارت اطلاعات با وزارت کشور
تاریخ مرگ:

      
اتهامات:

      
بیوگرافی:

      
لینکس:

      
تاریخ آخرین ویرایش:
May/3/2012
فرم ویرایش