مزدوران دیکتاتوری اسلامی

تصویر چهره: FaceImage
تصویر1 : Image
تصویر2 : Image
تصویر3 : Image
تصویر4 : Image
کد:
1071
نام:
حسن
نام خانوادگی:
میرکاظمی
لغب:

      
سمت اداری:
مسئول بسیج مسجد الهادی واقع در تپه شمس آباد تهران مدیرعامل واقع در اتوبان کرج
آدرس محل کار:
کارخانه دنیای فلز كارخانه: تهران، كيلومتر 20 جاده مخصوص كرج
آدرس خانه:

      
آدرسهای دیگر:

      
تلفن همراه:

      
تلفن خانه:

      
تلفنهای دیگر:

      
تاریخ تولد:

      
محل تولد:

      
توضیحات:
مسئول بسیج مسجد الهادی واقع در تپه شمس آباد تهران مدیرعامل واقع در اتوبان کرج
تاریخ مرگ:

      
اتهامات:

      
بیوگرافی:

      
لینکس:

      
تاریخ آخرین ویرایش:
Feb/5/2013
فرم ویرایش