مزدوران دیکتاتوری اسلامی

تصویر چهره: FaceImage
کد:
1318
نام:
فرج‌الله
نام خانوادگی:
صداقت
لغب:

      
سمت اداری:

      
آدرس محل کار:

      
آدرس خانه:

      
آدرسهای دیگر:

      
تلفن همراه:

      
تلفن خانه:

      
تلفنهای دیگر:

      
تاریخ تولد:

      
محل تولد:

      
توضیحات:
فرج‌الله صداقت معاون مدیر کل در اداره کل زندان‌های استان تهران[۱] می‌باشد. پیش از انتصاب فرج‌الله صداقت به معاونت مدیر کل در اداره کل زندان‌های استان تهران، وی از فروردین ماه ۱۳۸۶ تا اواخر مهرماه ۱۳۸۹ ریاست زندان اوین را بر عهده داشته است. فرج‌الله صداقت سوابقی چون معاون قضائی اداره کل زندان‌های استان تهران، ریاست زندان قزل‌حصار ، ریاست زندان قصر را نیز در کارنامه خود دارد.[
تاریخ مرگ:

      
اتهامات:
به گفته برخی زندانیان سیاسی و منابع، فرج‌الله صداقت در زمان ریاست زندان اوین، زندانیان سیاسی و به ویژه زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ اوین را تحت فشار قرار داده است.[۳] از جمله این موارد می‌توان از حوادث مرتبط به اعتصاب غذای ۱۷ تن از زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ اوین در مرداد ۱۳۸۹ یاد کرد.[
بیوگرافی:

      
لینکس:

      
تاریخ آخرین ویرایش:
Dec/14/2016
فرم ویرایش