مزدوران دیکتاتوری اسلامی

تصویر چهره: FaceImage
کد:
1287
نام:
علی
نام خانوادگی:
رستم پاشا
لغب:
مصیب
سمت اداری:
حراست
آدرس محل کار:
میدان قزوین
آدرس خانه:
شرکت توحید
آدرسهای دیگر:
طبقه 3
تلفن همراه:
091205548793
تلفن خانه:
07122221548
تلفنهای دیگر:
0719988776655
تاریخ تولد:
1345/1/15
محل تولد:
تهران
توضیحات:
بسیجی فعال
تاریخ مرگ:

      
اتهامات:
دستگیری
بیوگرافی:
فرزند نمر
لینکس:

      
تاریخ آخرین ویرایش:
May/10/2015
فرم ویرایش