مزدوران دیکتاتوری اسلامی

تصویر چهره: FaceImage
کد:
1284
نام:
حمیدرضا
نام خانوادگی:
احمدآبادی
لغب:

      
سمت اداری:

      
آدرس محل کار:

      
آدرس خانه:

      
آدرسهای دیگر:

      
تلفن همراه:

      
تلفن خانه:

      
تلفنهای دیگر:

      
تاریخ تولد:

      
محل تولد:

      
توضیحات:
از افراد لباس شخصی -گفتگوی توماس اردبرینک (Thomas Erdbrink) خبرنگار نیویورک تایمز در تهران، باحمیدرضا احمدآبادی
 مخالفان ما یه خفه شن، یا گم شن از کشور برن بیرون، یا برن زندان
تاریخ مرگ:

      
اتهامات:

      
بیوگرافی:

      
لینکس:

      
تاریخ آخرین ویرایش:
Jan/20/2015
فرم ویرایش