مزدوران دیکتاتوری اسلامی

تصویر چهره: FaceImage
کد:
1275
نام:
حسین
نام خانوادگی:
زهره وند
لغب:
حسین کرکس
سمت اداری:
مشاور عالی امنیت اطلاعات شهرستان الیگودرز
آدرس محل کار:
الیگودرز پلیس اطلاعات
آدرس خانه:

      
آدرسهای دیگر:

      
تلفن همراه:

      
تلفن خانه:

      
تلفنهای دیگر:

      
تاریخ تولد:
1352
محل تولد:
لرستان
توضیحات:
شناسایی و دستگیری عوامل قیام 88 اراعه طرح های انمیتی به شورای تا مین این شهرستان
تاریخ مرگ:

      
اتهامات:
مزدور قاتل جانی وحشی
بیوگرافی:

      
لینکس:

      
تاریخ آخرین ویرایش:
Dec/4/2013
فرم ویرایش