مزدوران دیکتاتوری اسلامی

تصویر چهره: FaceImage
کد:
1273
نام:
احمدرضا
نام خانوادگی:
نوروزی
لغب:

      
سمت اداری:
لباس شخصی و اوباش بسیجی
آدرس محل کار:
استان مرکزی- اراک، شهرک مصطفی خمینی ،حوزه بسیج شهید مدنی
آدرس خانه:
خیابان شهید رجایی (ملک)
آدرسهای دیگر:

      
تلفن همراه:

      
تلفن خانه:

      
تلفنهای دیگر:

      
تاریخ تولد:
1371
محل تولد:

      
توضیحات:
از لباس شخصی ها و اوباش بسیجی دارای نقش فعال در سرکوب مردم-مخبر حفاظت اطلاعات سپاه- عامل دستگیری های غیر قانونی و ناگهانی افراد در خیابان به دستور سپاه
تاریخ مرگ:

      
اتهامات:
باتوم زنی در جریان سرکوب مردم- آدم ربایی دختران و پسران در خیابان و با خودروی شخصی-شناسایی مخالفان نظام و معرفی آنان به حفاظت اطلاعات-لباس شخصی
بیوگرافی:

      
لینکس:

      
تاریخ آخرین ویرایش:
Nov/7/2013
فرم ویرایش