مزدوران دیکتاتوری اسلامی

تصویر چهره: FaceImage
1 تصویر : Image
کد:
1206
نام:
محسن
نام خانوادگی:
سلطانی زاده
لغب:

      
سمت اداری:

      
آدرس محل کار:
مدیر باشگاه ورزش قائم در نارمک چهارراه خاقانی.
آدرس خانه:

      
آدرسهای دیگر:

      
تلفن همراه:

      
تلفن خانه:

      
تلفنهای دیگر:

      
تاریخ تولد:

      
محل تولد:

      
توضیحات:
عضو بسیج و سپاه و مدیر باشگاه ورزش قائم در نارمک چهارراه خاقانی.
سردسته اوباش بسیجیان حمله به کوی دانشگاه.
تاریخ مرگ:

      
اتهامات:

      
بیوگرافی:

      
لینکس:

      
تاریخ آخرین ویرایش:
Jul/24/2012
فرم ویرایش