مزدوران دیکتاتوری اسلامی

تصویر چهره: FaceImage
1 تصویر : Image
2 تصویر : Image
کد:
1195
نام:
?
نام خانوادگی:
حق طلب
لغب:

      
سمت اداری:

      
آدرس محل کار:

      
آدرس خانه:

      
آدرسهای دیگر:

      
تلفن همراه:

      
تلفن خانه:

      
تلفنهای دیگر:

      
تاریخ تولد:

      
محل تولد:

      
توضیحات:
هفت تیر کشی دروسط خیابان - تهران ۱۳ آبان
 هفت تیر کش بالا، فرزند سردار حق طلب است.
تاریخ مرگ:

      
اتهامات:

      
بیوگرافی:

      
لینکس:

      
تاریخ آخرین ویرایش:
Jul/23/2012
فرم ویرایش