مزدوران دیکتاتوری اسلامی

تصویر چهره: FaceImage
1 تصویر : Image
کد:
1178
نام:
علی رضا
نام خانوادگی:
زاکانی
لغب:

      
سمت اداری:
نماینده مجلس و دبيركل جمعيت رهپويان انقلاب اسلامي
آدرس محل کار:

      
آدرس خانه:

      
آدرسهای دیگر:

      
تلفن همراه:

      
تلفن خانه:

      
تلفنهای دیگر:

      
تاریخ تولد:

      
محل تولد:

      
توضیحات:
زاکانی نیز فرمانده بسیج دانشجویی بوده است. با تیم جنایتکاران در داخل بازداشتگاه ها مرتبط هستند.
تاریخ مرگ:

      
اتهامات:

      
بیوگرافی:

      
لینکس:

      
تاریخ آخرین ویرایش:
Jul/17/2012
فرم ویرایش