مزدوران دیکتاتوری اسلامی

تصویر چهره: FaceImage
کد:
1169
نام:
حاج رحیم
نام خانوادگی:

      
لغب:
معروف به حاجی لگدزن
سمت اداری:
شکنجه گر سپاه
آدرس محل کار:
تهران - سرآسیاب و دولاب -خیابان موتور آب - نبش خیابان شیوا - مغازه ۳ دهنه آهن
آدرس خانه:

      
آدرسهای دیگر:

      
تلفن همراه:

      
تلفن خانه:

      
تلفنهای دیگر:

      
تاریخ تولد:

      
محل تولد:

      
توضیحات:
شکنجه گر سپاه
تاریخ مرگ:

      
اتهامات:

      
بیوگرافی:

      
لینکس:

      
تاریخ آخرین ویرایش:
Jul/17/2012
فرم ویرایش