مزدوران دیکتاتوری اسلامی

تصویر چهره: FaceImage
کد:
1167
نام:
بازجو شیخان
نام خانوادگی:

      
لغب:

      
سمت اداری:

      
آدرس محل کار:

      
آدرس خانه:

      
آدرسهای دیگر:

      
تلفن همراه:

      
تلفن خانه:

      
تلفنهای دیگر:

      
تاریخ تولد:

      
محل تولد:

      
توضیحات:
در آخرین جلسه محاکمه این خواهر و برادر که با حضور بازجو علوی و بازجو شیخان دو تن از سربازجویان اوین برگزار شد، این دو کارشناس وزارت اطلاعات هرگونه شکنجه و ضرب و شتم مددزادهها را در طول دوران بازجویی کتمان کردند. زمانی که قاضی مقیسهای از شبنم مددزاده پرسید منظور وی از شکنجه چیست، این فعال دانشجویی علاوه بر هفتاد و یک روز حبس انفرادی به ضرب و شتم شدید با مشت و لگد، ضربات شلاق و کابل اشاره کرد که قاضی مقیسه ای در پاسخ گفت “شما به اینها می گویید شکنجه؟!! “
تاریخ مرگ:

      
اتهامات:

      
بیوگرافی:

      
لینکس:

      
تاریخ آخرین ویرایش:
Jul/16/2012
فرم ویرایش