مزدوران دیکتاتوری اسلامی

تصویر چهره: FaceImage
کد:
1164
نام:
وحید
نام خانوادگی:
بهروز
لغب:

      
سمت اداری:
دانشجو حسابداری و از فعالین دانشگاه غیر انتقاعی شرق گلستان و جاسوس اداره اطلاعات در دانشگاه و رابط با تمامی دستگاه ها
آدرس محل کار:
گنبد کاووس استان گلستان
آدرس خانه:

      
آدرسهای دیگر:

      
تلفن همراه:

      
تلفن خانه:

      
تلفنهای دیگر:

      
تاریخ تولد:

      
محل تولد:

      
توضیحات:
فضای مجازی 
دانشجو حسابداری و از فعالین دانشگاه غیر انتقاعی شرق گلستان و جاسوس اداره اطلاعات در دانشگاه
تاریخ مرگ:

      
اتهامات:

      
بیوگرافی:

      
لینکس:

      
تاریخ آخرین ویرایش:
Jul/16/2012
فرم ویرایش