مزدوران دیکتاتوری اسلامی

تصویر چهره: FaceImage
کد:
1161
نام:
فاطمه
نام خانوادگی:
دلداری
لغب:

      
سمت اداری:
ستوان پلیس امنیتی نصر واقع در گیشا تهران
آدرس محل کار:

      
آدرس خانه:

      
آدرسهای دیگر:

      
تلفن همراه:

      
تلفن خانه:

      
تلفنهای دیگر:

      
تاریخ تولد:

      
محل تولد:

      
توضیحات:
عوامل شکنجه مردم در پلیس امنیت نصر
تاریخ مرگ:

      
اتهامات:

      
بیوگرافی:

      
لینکس:

      
تاریخ آخرین ویرایش:
Jun/14/2012
فرم ویرایش