مزدوران دیکتاتوری اسلامی

تصویر چهره: FaceImage
کد:
1157
نام:
مسعود
نام خانوادگی:
حسینی
لغب:

      
سمت اداری:
گروهبان دوم مزدور پلیس امنیتی نصر واقع در گیشا تهران
آدرس محل کار:

      
آدرس خانه:

      
آدرسهای دیگر:

      
تلفن همراه:

      
تلفن خانه:

      
تلفنهای دیگر:

      
تاریخ تولد:

      
محل تولد:

      
توضیحات:
گروهبان دوم مزدور پلیس امنیتی نصر واقع در گیشا تهران
تاریخ مرگ:

      
اتهامات:
شکنجه مردم در پلیس امنیت نصر
بیوگرافی:

      
لینکس:

      
تاریخ آخرین ویرایش:
Jun/13/2012
فرم ویرایش