مزدوران دیکتاتوری اسلامی

تصویر چهره: FaceImage
1 تصویر : Image
کد:
1140
نام:
مجتبی
نام خانوادگی:
باقری
لغب:

      
سمت اداری:

      
آدرس محل کار:

      
آدرس خانه:
خیابان اذربایجان قصرالدشت و خیابان کارون
آدرسهای دیگر:

      
تلفن همراه:

      
تلفن خانه:

      
تلفنهای دیگر:

      
تاریخ تولد:

      
محل تولد:

      
توضیحات:
چماقدار روز عاشورا
تاریخ مرگ:

      
اتهامات:

      
بیوگرافی:

      
لینکس:

      
تاریخ آخرین ویرایش:
Jun/6/2012
فرم ویرایش