مزدوران دیکتاتوری اسلامی

تصویر چهره: FaceImage
1 تصویر : Image
کد:
1130
نام:
کاوه
نام خانوادگی:
اشتهاردی
لغب:

      
سمت اداری:
سرپرستی موسسه مطبوعاتی و روزنامه - دبیر سابق کمیته تبلیغات شورای عالی امنیت ملی- مشاور محمود احمدی نژاد
آدرس محل کار:
خیابان خرمشهر - شرق مصلی تهران
آدرس خانه:

      
آدرسهای دیگر:

      
تلفن همراه:

      
تلفن خانه:

      
تلفنهای دیگر:
88761720
تاریخ تولد:

      
محل تولد:

      
توضیحات:
اتهام حمله به مردم با گاز اشکاور- بازجویی و سرکوب مردم و دانشجویان
تاریخ مرگ:

      
اتهامات:
-اتهام حمله به مردم با گاز اشکاور
- بازجویی و سرکوب مردم و دانشجویان
بیوگرافی:

      
لینکس:

      
تاریخ آخرین ویرایش:
May/23/2012
فرم ویرایش