مزدوران دیکتاتوری اسلامی

تصویر چهره: FaceImage
کد:
1129
نام:
?
نام خانوادگی:
صفائی
لغب:
حاج آقا صفائی
سمت اداری:

      
آدرس محل کار:

      
آدرس خانه:

      
آدرسهای دیگر:

      
تلفن همراه:

      
تلفن خانه:

      
تلفنهای دیگر:

      
تاریخ تولد:

      
محل تولد:

      
توضیحات:
اتهام تجاوزدر مشهد
تاریخ مرگ:

      
اتهامات:
اتهام تجاوزدر مشهد
بیوگرافی:

      
لینکس:

      
تاریخ آخرین ویرایش:
May/23/2012
فرم ویرایش