مزدوران دیکتاتوری اسلامی

تصویر چهره: FaceImage
کد:
1119
نام:
محمد رضا
نام خانوادگی:
كاشفي
لغب:

      
سمت اداری:
جانشين حفاظت اطلاعات بسيج استان گلستان-عضو شوراي مركزي-جاسوس اطلاعات در دانشگاه
آدرس محل کار:

      
آدرس خانه:
دانشگاه گلستان
آدرسهای دیگر:

      
تلفن همراه:

      
تلفن خانه:

      
تلفنهای دیگر:

      
تاریخ تولد:
1370
محل تولد:

      
توضیحات:
جانشين حفاظت اطلاعات بسيج استان گلستان-عضو شوراي مركزي-جاسوس اطلاعات در دانشگاه
تاریخ مرگ:

      
اتهامات:

      
بیوگرافی:

      
لینکس:

      
تاریخ آخرین ویرایش:
May/18/2012
فرم ویرایش