مزدوران دیکتاتوری اسلامی

تصویر چهره: FaceImage
کد:
1115
نام:
حسن
نام خانوادگی:
فيروز آبادی
لغب:

      
سمت اداری:
فرمانده ستاد مشترك نيروهاي مسلح - هماهنگ كننده نيروهای مسلح
آدرس محل کار:

      
آدرس خانه:

      
آدرسهای دیگر:

      
تلفن همراه:

      
تلفن خانه:

      
تلفنهای دیگر:

      
تاریخ تولد:

      
محل تولد:

      
توضیحات:
فرمانده ستاد مشترك نيروهاي مسلح - هماهنگ كننده نيروهای مسلح
تاریخ مرگ:

      
اتهامات:

      
بیوگرافی:

      
لینکس:

      
تاریخ آخرین ویرایش:
May/17/2012
فرم ویرایش