تصویر چهره: FaceImage
1 تصویر : Image
2 تصویر : Image
کد:
1100
نام:
حسین
نام خانوادگی:
منیف اشمر
لغب:

      
سمت اداری:

      
آدرس محل کار:

      
آدرس خانه:

      
آدرسهای دیگر:

      
تلفن همراه:

      
تلفن خانه:

      
تلفنهای دیگر:

      
تاریخ تولد:

      
محل تولد:

      
توضیحات:
حزب الله لبنان
تاریخ مرگ:

      
اتهامات:

      
بیوگرافی:

      
لینکس:

      
تاریخ آخرین ویرایش:
May/8/2012
فرم ویرایش